16 fonts

Bw Glenn Slab Hairline Italic

Bw Glenn Slab Thin Italic

Bw Glenn Slab Light Italic

Bw Glenn Slab Regular Italic

Bw Glenn Slab Medium Italic

Bw Glenn Slab ExtraBold

Bw Glenn Slab ExtraBold Italic

Bw Glenn Slab Bold Italic

Bw Glenn Slab Black Italic